belajar pidato bahasa Jawa secara otodidak,
bisa nggak ya ???

Selasa, 12 April 2011

Atur Pambagya Puputan Bayi

Sudah menjadi adat di kampung (kampung saya) kalau ada bayi lahir biasa ada acara ngéndhong, setiap malam (bakda maghrib hingga bakda isya') tetangga sekitar berkumpul di rumah itu menemani tirakatan orang tua si bayi. Untuk lebih khidmat biasanya diadakan pembacaan kitab al Barzanji. Hal itu dilakukan hingga puputan yang umumnya pada malam ke tujuh atau kapan saja menurut keinginan tuan rumah.
Pada malam puputan itu diadakan pesta (kenduren), pesertanya diundang dan nantinya dijamu makan-makan dan dikasih brekat (makanan yang dibungkus besek atau kardus atau cething plastik). Pada malam itu si bayi diberi nama, diadakan pembacaan al Barzanji dan pada saat srokal rambut bayi dicukur. Setelah selesai berjanjen biasanya makan-makan, jika mampu aqiqah daging kambingnya dihidangkan pada saat itu.
Sebelum acara dimulai sudah tentu harus ada yang ngomong di depan hadirin dulu, biasanya tuan rumah minta tolong dengan berwakil kepada seseorang yang dipilih dan menyerahkan secarik kertas bertuliskan nama bayi serta tanggal lahirnya. Selanjutnya yang diminta tolong tersebut tampil, biasanya tetap dalam posisi duduk, lalu ngomong, misalnya begini:Assalamualaikum wr.wb
( ayat )

Dhumateng panjenenganipun para sepuh, para sesepuh, saha para pinisepuh, ingkang tuhu kinurmatan,
panjenenganipun ........... ingkang pantes pinundhi,
panjenenganipun ........... ingkang kula mulyaaken,
panjenenganipun ........... ingkang kinurmatan,
miwah sedaya para rawuh para pilenggah, sepuh miwah anem, ingkang tansah winantu ing bagya mulya.
sugeng rawuh, wilujeng dalu, sugeng pepanggihan, lan sugeng lelenggahan.

Langkung rumiyin, mangga kula panjenengan ngonjukaken raos syukur dhumateng ngarsa dalem Allah SWT, karana sih rohmat tuwin barokahipun ingkang sampun kaparingaken dhumateng panjenengan sedaya lan kula, sahengga ing menika wekdal kula panjenengan sedaya saged makempal wonten menika papan kanthi pinaringan karaharjan lan kawilujengan, mboten manggih alangan setunggal menapa.
Pramila saking menika sumangga nuwun kula dherekaken sesarengan ngikroraken raos syukur menika kanthi sesarengan maos kalimah tahmid "alhamdulillahirobbil'alamin."
Shalawat lan salam mugi tansah lumintu lumintir dhumateng titah linangkung ingkang dados panutan patuladhan kula panjenengan sedaya, nuwun inggih Sang Nabi Agung Muhammad SAW ingkang kula panjenengan antu-antu syafa'atipun wonten yaumil qiyamah. Allahumma amin.

Hadlirin ingkang tuhu kinurmatan, keparenga ing ngriki kula sumela atur nggempil kamardhikan panjenengan sawetawis,
Ing ngriki kula minangkani kadang kula, nuwun inggih Bp............. gotrah kulawarga, keparengna matur menapa ingkang dados wigatosing gati ing titi kalenggahan menika.

Purwaning atur, Bp ............ dalasan kulawarga, ngaturaken sugeng rawuh dhumateng panjenengan sedaya, sinartan agunging panuwun ingkang tanpa upami, awit panjenengan sedaya sampun sami kepareng ndhanganaken penggalih saha nglonggaraken wekdal saperlu ngrawuhi menapa ingkang dados panyuwunipun. Mugi-mugi rawuh panjenengan sedaya menika kalebetna ngamal soleh ingkang pikantuk piwales kesaenan saking ngarsa dalem Allah SWT kanthi matikel-tikel. Allahumma amin.

Dene wonten ing wekdal ndalu menika Bp.................... dalasan kulawarga, badhe nglairaken raos syukur utawi tasyakkuran, awit ing titi kalenggahan menika ngraosaken agunging kabingahan nampi nugrahaning Gusti arupi putra utawi momongan.
Para rawuh para pilenggah ingkang tuhu kinurmatan, keparenga atur uninga, bilih awit saking welas asihing Gusti Ingkang Maha Agung, Allah SWT, saha berkah pendonga panjenengan sedaya, Bp............ sekaliyan pinaringan momongan utawi putra, ingkang mijil ..kakung.. rikala dinten ......(Senen Kliwon).................., tanggal ...21..,..Juli.....,.2011..... kanthi manggih wilujeng tanpa alangan setunggal menapa.

Dene putra ingkang angka ...... menika dening ..Bp....... sekaliyan dipun paringi tetenger .................

Ewa semanten, .....Bp..... dalasan kulawarga, tasih badhe nggresahi malih dhumateng panjenengan sedaya, nuwun inggih nyuwun ugungan tumrap tambahing pendonga puja-puji pangastuti, mugi-mugi putra ingkang nembe lair menika tansah pinaringan nugrahaning Gusti Ingkang Maha Kuwaos, Allah SWT, mugi-mugi dados lare ingkang sae, lare ingkang sholih, lare ingkang bektos dhumateng tiyang sepuhipun, mugi-mugi ing tembe dadosa tiyang ingkang migunani dhateng bebrayan, migunani dhateng masyarakat, minggahipun dhateng nusa, bangsa lan agami, allahumma amin.

Wondene panjenengan sedaya karawuhaken ing papan menika, badhe kasuwun barokahipun, maos shalawat al Barzanji saha barokah donganipun.
Dene minangka ingkang mbawani samangke badhe kasuwunaken dhumateng ............,
lan minangka pambukanipun kasuwun barokah fatihah dhumateng panjenenganipun Bp ..............
saha barokah imam donga kasuwunaken dhumateng panjenenganipun ................

Ananging sanget ndadosaken kuciwaning penggalih, dene ...Bp......  dalasan kulawarga  mboten saget atur papan pilenggahan ingkang sarana sekeca, menapa dene pasugatan ing mangke ingkang sanget sarwa kirang mahanani, pramila saking menika ...Bp....  sakulawarga, tansah nyuwun agunging pangaksama panjenengan sedaya.

Dene kula pribadhi, mbokbilih wonten kiranging trapsila lan subasita, menapa dene anggenipun matur wonten kekirangan saha kalepatanipun, mugi keparenga panjenengan sedaya hangluberaken agunging samodra pangaksami.

Ing wasana kula akhiri, billahittaufiq walhidayah, wassalamu'alaikum wr.wb.
-----
Dhumateng panjenenganipun Bp........... kula sumanggaaken, nuwun.