belajar pidato bahasa Jawa secara otodidak,
bisa nggak ya ???

Kamis, 28 April 2011

Gendhing Temanten

Upacara wiwahan temanten limrahipun dipun iringi gendhing ingkang sampun 'baku'. Mboten kenging 'sak-sake', menawi klentu milih gendhing saget dipun wastani lepat dening tiyang kathah. Gendhing pangiring ing pahargyan temanten limrahipun mekaten:
  • Tamu rawuh : uyon-uyon
  • Temanten putri kalenggahaken : Ketawang Sekarteja utawi Ketawang Puspawarna.
  • Temanten kakung prapta : Kebo Giro
  • Upacara Panggih : Kodhok Ngorek katerasaken Ketawang Larasmaya
  • Sungkeman : Ketawang Rujit
  • "Kirab" jengkar saking sasana rinengga : Langen Gita Sri Narendra
  • Sumene : ~bebas
  • "Kirab" saking panti busana manjing sasana pahargyan : Subakastawa
  • Bedholan : Ladrang Gleyong
  • Upacara Tali Darma: penganten manjing pahargyan: Ladrang Wilujeng / Kebo Giro, upacara adat: Kodhok Ngorek, sungkeman: Ketawang Rujit.
Tips praktis :
Murih praktis gendhing ingkang arupi format VCD wonten pasaran saged dipun konversi dados MP3 lajeng dipun simpen wonten MP3player, utawi hape kanthi urut, sae malih wonten laptop/netbook, menawi sakmaos-maos kangge kantun nyambung kaliyan amplifier. Ingkang dados juru panata pitaswara dados langkung gampil.
Cathetan pepenget: wonten blog menika tembung kirab dipun serat mawi tandha petik "kirab" awit saestunipun tuladha ingkang kaserat wonten blog menika, temanten namung dhawah tiru-tiru kirab. Menawi kirab kedahipun tiyangipun kathah, wonten subamanggala, satriya kembar, putri dhomas, lsp. Ananging isi blog menika kagem ingkang namung pahargyan prasaja kemawon, mirungganipun kangge masyarakat kelas bawah, dados dhawahipun namung tiru-tiru. Nalika kirab inggih lajeng "kirab".