belajar pidato bahasa Jawa secara otodidak,
bisa nggak ya ???

Selasa, 28 Desember 2010

Atur Panatacara ing Praptanipun Temanten Kakung

Sagung para rawuh, para adi lenggah ingkang tuhu kinurmatan. Putra temanten putri sampun lenggah anggana raras wonten sasana rinengga.
Pramila saking menika, sumangga adicara kalajengaken adicara ingkang salajengipun, nuwun inggih Praptanipun Putra Temanten Kakung. Ingkang menika katur panjenenganipun para-para ingkang kajibah hangayap hangombyong Putra Temanten Kakung kula sumanggaaken. Sumangga, Nuwun.

===( Gendhing Lancaran Kebo Giro PLAY, lajeng njantur/nyandra )
Binarung swaraning gangsa ingkang hangrangin hambabar ladrang wilujeng *), kawistingal jengkaring putra temanten kakung saking wisma palereman. Ing pangajab mugi tansah manggih kawilujengan kalis ing sakara-kara, kalis ing sambekala.
Sinten ta sambating wewangi sang narpati ing dinten punika?
Wenang den ucapna hanenggih Mas Bagus ...................... putra panjenenganipun .......................... saking ..........................
Kawistingal gumebyar busanane, hangagem busana ingkang tinaretes benang sotya, kasorot sunaring bagaskara/pandam pating calorot pating pancurat pan yayah asilih prenahing kartika.
Lumaksana lengkeeeh - lengkeh pindha singa lupa, riak hanggajah ngoling, sapecak mangu satindak kendel semu hangungun hanguningani endah edining swasana ingkang hangrenggani tawinging wiwara.
Wus handungkap unggyan ingkang tinuju gya kendel tindakira wonten sangajenging papan upacara, keparenging sedya hangrantu laksitaning adicara salajengipun.
===(gendhing STOP)

*)Lancaran Kebo Giro